Raporty Finansowe

Home / Fintech / Raporty Finansowe

Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego GK JSW S.A Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego sprawozdania finansowego JSW S.A za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2019 roku za okres 3 miesięcy 2019 roku Transakcje z podmiotami powiązanymi Polityka wynagrodzen

Pobierz: raport kwartał iii skonsolidowany.zip Pobierz: i półrocze.zip Pobierz: raport półroczny skonsolidowany.zip https://forexeconomic.net/ 2021 Wawel, Wszystkie prawa zastrzeżone Na potrzeby naszej treści i reklam, analizowania

  • Kalkulator lokatowyKalkulator kosztów zakupu nieruchomościLokaty 12-miesięcyUrzędy skarbowePIT 2020ForumKoronawirus
  • Poradniki dla przedsiębiorcówKody pocztoweZakładam firmęTechnologieKalkulatory funduszyAgrobiznesTarcza antykryzysowa
  • Informator – stawkiKalkulator odsetkowyDiety zagranicznePorównaj pobierane przez OFE prowizjeEnergiaPoradnikiZasiłek dla bezrobotnych

e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, 15) w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu jej ustalenia; 16) informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów; 17) informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych; 18) informacje dotyczące wypłaconej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane; 20) informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego; 21) inne informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.

Szczególne przypadki przekazywania raportów bieżących Równoważność wymagań dotyczących raportów bieżących i okresowych oraz standardów rachunkowości dla emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Terminy przekazywania raportów bieżących i okresowych Przepisy przejściowe i końcowe Tutaj znajdziesz darmowy dostęp do testów Kodeks postępowania cywilnego

Raport Półroczny Skonsolidowany Psr 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności JSW S.A. oraz Grupy Kapitałowej JSW S.A.

link otwiera się w nowym oknie Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Banku Millennium za 4kw. link otwiera się w nowym oknie Raport kwartalny BIG BG – 4kw.

link otwiera się w nowym oknie Ochrona danychlink otwiera się w nowym oknie Zastrzeżenia prawnelink otwiera się w nowym oknie Mapa strony Bank zmieniającego się świata Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami serwisowymi serwis jest niedostępny od dnia 10.02 (środa) od godziny 22:00 do godziny 00:30 w dniu 11.02 . Przepraszamy za utrudnienia. Zaloguj się do systemu bankowości internetowej (Koszt połączenia wg stawki operatora) Zastrzeganie karty

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Kwartalny Za I Kwartał 2017 R :

Pobierz: Raport roczny za 2014.zip Pobierz: Raport roczny za 2013.zip Pobierz: Raport roczny za 2012.zip Pobierz: raport roczny za 2011.zip Pobierz: raport roczny za 2010 r..zip

Merck: Kwartalny raport finansowy

Kliknij “Lubię to!”, aby otrzymywać informacje o promocjach, rabatach, aktualnościach. Armatura sanitarna dla budynków użyteczności publicznej Akcesoria łazienkowe dla budynków użyteczności publicznej Schemat poglądowy budynku z produktami FERRO Armatura regulująco-zabezpieczająca Naczynia przeponowe

Skonsolidowany Raport Kwartalny Za Iii Kwartał 2019 Roku

Pobierz: raport roczny za 2009.zip Pobierz: raport roczny 2008.zip Pobierz: Mid-Week Market Podcast raport półroczny.zip Pobierz: roczny 2007.zip Pobierz: raport roczny.zip

Serwis powiadamiający Odpowiedzialny rozwój Odpowiedzialni waluty forex społecznie Odpowiedzialni za środowisko

Merck: Kwartalny raport finansowy

Pobierz: Sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2018.zip Pobierz: Raport roczny 2018.zip Pobierz: Raport roczny za 2017.zip Pobierz: Sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2016.zip Pobierz: Raport roczny za 2016 r..zip Pobierz: Raport roczny za 2015.zip

Skonsolidowany raport kwartalny za okres 9 miesięcy 2019 roku za okres 9 miesięcy 2019 roku Pozostałe informacje do skonsolidowanego raportu kwartalnego GK JSW S.A.za okres 9 miesięcy 2019 roku za okres 6 miesięcy zakończony 30 czerwca 2019 roku za okres 6 miesięcy 2019 roku

Raport Półroczny Skonsolidowany Ps 2005

Pełny system informacji prawnej LexLege SPRAWDŹ AKT ARCHIWALNY – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r.

oraz udostępniania funkcji mediów społecznościowych. Korzystanie z portalu oznacza Sprawdź też:politykę cookies ipolitykę prywatności. Zadania dla doradcy restrukturyzacyjnego Zadania dla doradcy podatkowego

LexLege – Baza aktów prawnych i orzecznictwa 1-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych 31-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych 365-dniowy dostęp do bazy orzecznictwa, interpretacji podatkowych i aktów prawnych

link otwiera się w nowym oknie Oceń nas link otwiera się w nowym oknie Konto Informacje wymagane prawem Odpowiedzialny biznes

4) informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu; 6) informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw; 7) informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego; 8) informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych; 9) informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych; 10) informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych; 11) wskazanie korekt błędów poprzednich okresów;

Leave a Reply

Your email address will not be published.